HEULIUS

Advocatenkantoor HEULIUS werd in 2009 opgericht door Mr. Hans BEERLANDT en is ondertussen uitgegroeid tot een dynamisch kantoor met meerdere interne en externe medewerkers. Zowel particulieren, eenmanszaken als KMO’s kunnen bij ons terecht voor een dienstverlening op maat. Wij koppelen deskundige ervaring aan permanente bijscholing zodat wij u een professionele en kwalitatieve dienstverlening kunnen bieden, waarbij een persoonlijke aanpak centraal staat. Na een eerste vrijblijvende consultatie kiezen wij samen de beste vorm van samenwerking waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt. Wij kijken altijd na of er een rechtsbijstandverzekering kan tussenkomen voor de kosten en erelonen.

De mogelijkheid tot een goede minnelijke regeling wordt steeds samen met de cliënt geëvalueerd maar zo nodig gaan we weloverwogen over tot een procedure. Voor de rechtsgebieden waarin wij niet gespecialiseerd zijn werken wij samen met specialisten of verwijzen wij u zo nodig door naar de meest geschikte advocaat.

Mrs. Hans Beerlandt, Bo Foulon en Emma Verschuere zijn lid van de West-Vlaamse balie (fusie van de balies van Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne). Ons team werkt samen met ervaren gespecialiseerde advocaten.

Advocatenkantoor HEULIUS is gespecialiseerd in de volgende rechtstakken:

Voor zover er geen minnelijke regeling kan worden bereikt, treden wij op voor de bevoegde rechtbanken / hoven / commissies zoals o.a. vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg (burgerlijk en correctioneel), familierechtbank, jeugdrechtbank, arbeidsrechtbank, ondernemingsrechtbank, beslag, kortgeding, hof van beroep, hof van assisen, hof van cassatie, strafuitvoeringsrechtbank, ...

De financiële kosten verbonden aan de tussenkomst van een advocaat bestaan uit kantoorkosten, gerechtskosten en erelonen. De kantoorkosten omvatten de kosten die verband houden met secretariaat en boekhouding: dactylo, telefonische gesprekken, e-mails, faxen, kopieën, verplaatsingskosten, overschrijvingen, enz. De gerechtskosten zijn bijvoorbeeld kosten van de gerechtsdeurwaarder, kosten voor bijstand van een technische raadsman, griffie- en rolrechten, enz. De erelonen houden verband met de intellectuele prestaties die worden geleverd door de advocaat en worden bepaald in functie van de verrichte prestaties, de complexiteit van de zaak, de hoogdringendheid, ...

Voor een overzicht van de kosten, klik hier.

Wij hanteren hoofdzakelijk een uurtarief (naargelang de zaak tussen € 150,00 en € 200,00 excl. BTW) maar in sommige zaken kan ook met een afgesproken forfait of met een percentage op het resultaat worden gewerkt. Transparante en correcte tarieven zijn belangrijk maar het is zeer moeilijk om vooraf de erelonen en de kosten exact te begroten. Een advocaat levert maatwerk in functie van de wensen van de cliënt. Wij werken met provisies (voorschotten) zodat u op het einde van de rit niet voor grote verrassingen komt te staan. Via de rechtsplegingsvergoeding kunnen wij meestal een deel van de kosten verhalen op de tegenpartij. Vanaf 01.01.2014 is een BTW van 21% verschuldigd op de kantoorkosten en de erelonen van advocaten. Onze factuurvoorwaarden kan u raadplegen op het document met onze algemene voorwaarden onder punt 8 (zie ook onderaan deze website).

U kan tijd en kosten besparen door uw vragen, een inventaris van stukken (best chronologisch ordenen) en de coördinaten van alle partijen vooraf door te sturen of mee te brengen naar de eerste consultatie.

Advocatenkantoor HEULIUS bv
Stijn Streuvelslaan 63
8501 Heule (Kortrijk)

KBO 0832.399.758
T: +32(0)56/98.00.36
F: +32(0)56/98.00.35
E-mail: advocaten@heulius.be

Kantoorrekening: BE91 6301 3050 5576 (BIC: BBRUBEBB)
Derdenrekening: BE09 6300 9505 0157 (BIC: BBRUBEBB)

Consultaties enkel op afspraak. Wij nemen ruimschoots de tijd om te luisteren en uw vragen te beantwoorden maar geven geen gratis consultaties of telefonische adviezen.

Informatie in het kader van
de dienstenwet van 26 maart 2010
(B.S. 30 april 2010):

Mr. Beerlandt is zaakvoerder van de bv advocatenkantoor HEULIUS (zetel: Stijn Streuvelslaan 63, 8501 Heule (Kortrijk), KBO 0832.399.758, BTW-nummer BE0832.399.758). De advocaten bij HEULIUS zijn lid van de West-Vlaamse balie (www.baliewestvlaanderen.be) die op haar beurt deel uitmaakt van orde van Vlaamse balies. De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij Amlin Europe N.V. (zetel: Van Heuven Goedhartlaan 939, 1181 LD Amstelveen, Nederland). Voor de beroepsregels en de gedragscode: zie www.advocaat.be. Cliënten worden in het kader van deze wet volledig geïnformeerd bij de eerste consultatie.

DISCLAIMER - Met de website beoogt HEULIUS vrijblijvende informatie te verschaffen over het kantoor, haar advocaten en de aangeboden diensten, u algemene juridische informatie te verstrekken, een middel aan te bieden om in contact te komen met het kantoor. De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van HEULIUS.  Deze website, inclusief de lay-out, teksten, logo's, foto's, data en andere items, evenals de vormgeving en structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door intellectuele rechten. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. De op deze website vermelde informatie is uitsluitend van algemene aard en geenszins op de specifieke omstandigheden van enig persoon of entiteit gericht, en vormt bijgevolg op generlei wijze een juridisch advies of een professionele aanbeveling. Om uw eigen concrete situatie te beoordelen, dient u steeds contact te nemen met het kantoor. Hoewel het kantoor de nodige zorg en aandacht besteedt aan de inhoud van de op de website vermelde informatie, kan HEULIUS niet garanderen dat deze informatie alomvattend, volledig, nauwkeurig en bijgewerkt is. HEULIUS kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de op deze website verstrekte informatie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou ontstaan of voortvloeien uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. HEULIUS is evenmin aansprakelijk voor schade die ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen zou voortvloeien uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien deze naar Belgisch recht als zware fout gekwalificeerd zouden worden, voor schade veroorzaakt door virussen of andere soortgelijke verstorende elementen zoals vb. bugs, Trojaanse paarden enz.  Via de website kan u met hyperlinks doorverwezen worden naar externe websites waarover HEULIUS geen zeggenschap of technische of inhoudelijke controle kan uitoefenen. HEULIUS kan bijgevolg geen enkele garantie bieden omtrent de volledigheid, de juistheid van de inhoud of de beschikbaarheid van deze website, en draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Evenmin houden de hyperlinks naar andere websites enige bekrachtiging noch impliciete goedkeuring in van de informatie aangeboden op deze externe website.